Sousedské vztahy podle Nového Obč. Zákoníku

                                

Krásný den přeji,
jaro je již v plném proudu a s ním i činnosti spojené na záhrádkách a zahradách. Víte, že s novým občanským zákoníkem (NOZ) přišly také změny i v sousedských právech?

Pokusím se je shrnout do krátké a srozumitelné podoby.
Vlastník může se svým vlastnictvím volně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit, musí však zároveň dodržovat určité hranice a to především u sousedských vztahů. Těm se NOZ věnuje v § 1013 a násl. Ustanovení jsou použitelná nejen na sousedské vztahy, ale na obecné případy, kdy vlastník jednoho pozemku ruší vlastníka druhého pozemku.

  • Vlastník by se měl zdržet činností, které způsobí, že odpad, voda, kouř, prach, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v nepřiměřené míře místním poměrům a podstatně omezují užívání pozemku, to platí i o vnikání zvířat.
  • Pokud se ocitne na pozemku cizí movitá věc (např. fotbalový míč), vydá ji vlastník pozemku bezodkladně jejímu vlastníku, popřípadně tomu, kdo ji měl u sebe nebo umožní vstup na svůj pozemek za účelem vyhledání a odnešení věci.   
  • Stejně tak může vlastník stíhat na cizím pozemku chované zvíře nebo roj včel; vletí-li však roj včel do cizího obsazeného úlu, nabývá vlastník úlu vlastnické právo k roji, aniž je povinen k náhradě.​
  • Způsobila-li movitá věc nebo zvíře na cizím pozemku škodu, může poškozený vlastník pozemku věc nebo zvíře zadržet, dokud neobrží jinou jistotu nebo náhradu škody, na kterou má právo.
  • Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku. To neplatí v případě, že sousední pozemek je veřejný.
  • Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá.
  • Části jiných rostlin přesahující na sousední pozemek může soused odstranit šetrným způsobem bez dalších omezení.
  • Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m.
  • Strom náleží tomu, z jehož pozemku vyrůstá kmen. Vyrůstá kmen na hranici pozemků různých vlastníků, je strom společný.
  • Vlastník musí sousedovi umožnit vstup na svůj pozemek v rozsahu a způsobu, který je nezbytný k údržbě sousedního pozemku a hospodaření na něm.

Věřím, že Vás tyto informace obohatili. Pro ty z Vás, kteří nemají záhrádku, zahradu ani žádný jiný pozemek mám dobrou zprávu. Příště se budu věnovat fungování Společenství vlastníků bytových jednotek a také nájemním vztahům podle NOZ.

Mým cílem je přinášet Vám kvalitní a užitečné informace, nejen z oblasti nemovitostí.

Václav Růžička
realitní specialista
776 761 004

 

Václav Růžička
Václav Růžička - majitel a zakladatel realitní kanceláře RV Reality. Svou práci miluje a věnuje ji mnoho času, obor reality a vše co sním souvisí nebere jako práci, ale jako poslání. Upřednostňuje upřímnost a férový způsob jednání.